فلسفهِ سياستآنچه مي خوانيد خاطراتي از شهيد مدرس، نماينده مجلس دوره رضاخان است که در نشريه فرهنگي راه منتشر شده است:


آدم انتخاب کنيد


يك روز وقتي كه مدرس از مجلس به خانه بازگشت، عده‌اي از مردم به منزل مدرس ريخته و با سر و صداي زياد گفتند: آقا! اين چه لايحه‌اي بود كه امروز تصويب شد؟ مصلحت است.


مدرس پاسخ داد: اگر بيست رأس اسب و الاغ و يك آدم را در مجلسي جمع كنند و از آنها بپرسند كه ناهار چه مي?خوريد، جواب چه مي‌دهند؟


همه گفتند: جو.


مدرس گفت: آن يك نفر هم ناچار است سكوت كند. اين وكلايي كه شما انتخاب كرده‌ايد، شعورشان همين است. برويد آدم انتخاب كنيد.


هر سخن جايي دارد


يكي از نمايندگان روحاني پشت تريبون مجلس مشغول نطق بود و بي مناسبت به بيان مسائل مذهبي و روضه خواني مي?پردازد. مدرس سخن او را قطع مي?كند و مي‌گويد:


مؤمن! سپهسالار دو ساختمان چسبيده به هم ساخته. يكي اين مجلس و يكي هم مسجد و مدرسه. شما اشتباه آمديد. بايد به ساختمان بغلي برويد. در مسجد روضه خوانده مي‌شود و اينجا مجلس و محل قانون‌گذاري و رسيدگي به امور مردم و مملكت است.


چو نرمي كني خصم گردد دلير


مدرس غالبا نامه هايي كه مي‌نوشت، روي كاغذ پاكت تنباكو و كاغذهايي بود كه آن روزگار، قند در آن مي‌پيچيدند. يكي از وزيران نامه‌اي از مدرس دريافت داشته و آن را اهانت به خود دانسته بود. روزي يكي از آشنايان مدرس آمد و يك بسته كاغذ آورده به مدرس گفت: جناب وزير اين كاغذها را فرستاده‌اند كه حضرت آقا مطالب خود را روي آنها مرقوم فرمايند.


مدرس گفت: عبدالباقي! چند ورق از آن كاغذهاي مرغوب خودت را بياور.


فرزند مدرس فوري بسته‌اي كاغذ آورد. مدرس به آن شخص گفت: آن بسته كاغذ وزير را بردار و اين كاغذها را هم روي آن بگذار. سپس روي تكه كاغذ قند نوشت: جناب وزير! كاغذ سفيد فراوان است ولي لياقت تو بيشتر از اين كاغذ كه روي آن نوشته‌ام نيست


انواع سياست ازنظر امام خميني


1ـ سياست شيطاني؛ 2ـ سياست حيواني؛ 3ـ سياست الهي.


 سياست شيطاني يا سياست فاسد


منظور از سياست شيطاني، کنش يا رفتاري در حوز? امور عمومي است که مبتني بر التواء و افتراء است يعني چند ويژگي اساسي دارد که عبارتند از: 1) دروغگويي و ناراستي يا عدم صداقت در گفتار و رفتار؛ 2) فريب و حيله يا نيرنگ و سلطه بر مردم از طريق فريب و تزوير؛ 3) هواي نفس و اميال فردي و مادي. امام خميني در بيان اين نوع از سياست گفته است:


مرحوم آقاي کاشاني ـ رحمه اللّه  ـ را که تبعيد کرده بودند به خرم آباد و محبوس کرده بودند و در قلع? فلک الافلاک. مرحوم حاج آقا روح اللّه  گفتند که من از اين رئيس ارتش که در آنجا بود خواهش کردم که من را ببرد خدمت مرحوم آقاي کاشاني، قبول کرد. آن شخص شروع کرد صحبت کردن، و رو کرد به آقاي کاشاني که آقا شما چرا خودتان را. به زحمت انداختيد؟ آخر شما چرا در سياست دخالت مي کنيد؟ سياست شأن شما نيست. آقاي کاشاني فرمودند. اگر من دخالت در سياست نکنم کي دخالت بکند؟


 سياست حيواني يا سياست اين جهاني


دومين نوع سياست از نگاه امام خميني، سياست اين جهاني است که هر چند در معيارها و اصول و اهداف خود صحيح مي باشد و از دروغ، نيرنگ و سلط? ناروا به دور است و خير و صلاح افراد را در نظر دارد ولي با توجه به در نظر گرفتن بعد جسماني و مادي وجود انسان، سياستي حيواني و جسماني تلقي مي گردد. در اين نوع سياست جنبه هاي مثبت اين جهاني وجود دارد و هدف آن تأمين مصالح عمومي و اجتماعي است ولي توجهي به بعد روحاني و معنوي وجود انسان و تأمين سعادت او در جهان آخرت که سعادت راستين است، ندارد. بنابراين در پي تأمين سعادت محض اين جهاني در قالب رفاه، راحتي، امنيت محض و امثال آن است. چنين سياستي خوب است اما مطلوب امام خميني نمي باشد، او در بيان اين نوع سياست مي فرمايد: ما اگر فرض کنيم که يک فردي هم پيدا بشود که سياست صحيح را اجرا کند، نه به آن معناي شيطاني فاسدش، يک حکومتي، يک رئيس جمهوري، يک دولتي سياست صحيح را هم اجرا کند. و به خير و صلاح ملت باشد، اين سياست يک بُعد از سياستي است که براي انبيا بوده است و براي اوليا و حالا براي علماي اسلام.


 سياست الهي يا سياست اسلامي


سياست راستين از نگاه امام خميني، سياستي است که عبارت از: اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگري و حکومت جائرانه بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع کجرويها و [تأمين ]آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودکفايي. بر ميزان عدل براي جلوگيري از فساد و تباهي يک جامعه و سياست و راه بردن جامعه آن به موازين عقل و عدل و انصاف.باشد.


برگرفته ازصحيفه امام خميني.


 


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Jennifer Gary بي همتا Jonathan Bao Felicia Lorie Felicia بررسي آثار هنري Teresa